Vandaag ook een artikel in het Algemeen Dagblad over 16000 klachten al geuit tegen de belastingmaatregel voor Old Timers.

Hier het betreffende artikel;

Boze bezitters van oldtimers overspoelen de fiscus met protesten tegen de belastingverhoging op oude automobielen. Bij de Belastingdienst zijn afgelopen maanden al circa zestienduizend bezwaarschriften, klachten, brieven en vragen binnengekomen. Dat veroorzaakt zoveel werk dat 17 ambtenaren fulltime aan het werk zijn om ze af te handelen.

Grootste veroorzaker van de drukte is Stichting Autobelangen, bij wie oldtimer-bezitters tegen 50 euro vergoeding bezwaar kunnen maken. Achtduizend mensen hebben dat gedaan, meldt voorzitter Wouter van Embden. 'Elk bezwaarschrift is 17 pagina's dik. Dat zorgt voor een enorme achterstand bij de fiscus: velen hebben dan ook nog geen afwijzing gehad.'

Om de werklast te verminderen onderhandelt de Fiscus momenteel met Stichting Autobelangen over een proefproces rond de oldtimerbelasting. Daarmee voorkomt de Belastingdienst een stortvloed aan individuele procedures. Mocht Autobelangen gelijk krijgen dan profiteren alle bezwaarmakers hiervan. 'Die afspraak is zo goed als rond,' vertelt Van Embden.

Arbeidsintensief

De Belastingdienst bevestigt dit. 'We zijn een heel eind gevorderd. Een proefproces is minder arbeidsintensief,' aldus woordvoerder Adriaan Ros. 'Het betekent minder procedures voor ons én voor automobilisten. Zij conformeren zich aan de uitspraak.'

De verhoging van de oldtimerbelasting moet een 125 miljoen euro in het laatje brengen. Dat gebeurt door auto's voortaan pas vanaf 40 jaar vrij te stellen van wegenbelasting. De maatregel treft ruim 400.000 autobezitters en 225.000 motorrijders. Wel geldt er een overgangsregeling voor oldtimers rijdend op benzine. Zij betalen dit jaar maximaal 120 euro.

Hobby

De Stichting Autobelangen is woedend over de wijziging. 'Dit betekent een enorme lastenverzwaring voor een groep liefhebbers die eigenlijk maar weinig kilometers rijdt,' klaagt Van Embden. 'Veel van onze leden moeten hun hobby daardoor opgeven.' Hij wijst er op dat dit al de vierde maatregel in vier jaar tijd is. 'Onze leden zijn zeer gemotiveerd dit juridisch aan te vechten.'

Autobelangen krijgt bijval van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. 'De regeling is slecht voorbereid en slecht uitgewerkt,' toont hij zich kritisch. Omtzigt vraagt zich bovendien af of de belasting de schatkist wel het beoogde bedrag oplevert. 'Veel bezitters lijken hun oldtimer te hebben geschorst om geen belasting te hoeven betalen. Dat kan vele tientallen miljoenen euro's schelen.'

Tot zover het artikel in het AD vandaag 11-7-2013

Jammer dat de politiek schijt heeft aan een zeer omstreden maatregel en kostte wat kost hun poot wil stijf houden. Niks terugdraaien ook al schijnt het plan nu 16 miljoen ipv. 153 miljoen op te brengen……lees hieronder verder. Dus de politiek gaat willens en wetens toch veel mensen blijven duperen…..schandalig. Je zal maar in de politiek zitten, wat een minderwaardig beroep is dat aan het worden.

We wachten de rechtzaak wel af……en blijven hopen dat een rechter wel snapt dat het zomaar niet kan, dat maar blijven veranderen van de wet elk jaar, lang leve de gerechtigheid.

Hier onder de vragen die in de tweede kamer gesteld zijn door de CDA.

VRAGEN VAN 2E KAMER LEDEN OMTZIGT EN DE ROUWE OVER OLDTIMERMAATREGEL (1)

 

Twee CDA-kamerleden hebben aan de staatssecretarissen van Financiën en van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld over de oldtimermaatregel. Gezien het belang hiervan voor veel van onze leden geven wij de antwoorden hier onverkort weer:

 

Vragen 1 en 3

Hoe verloopt de voorlichting over de oldtimermaatregel aan de bezitters van auto's ouder dan 25 jaar? Wanneer hebben mensen, die zo'n voertuig bezitten, informatie ontvangen over de per 1 januari gewijzigde wet? Hebben alle belastingplichtigen met een oldtimer voor de datum van inwerkingtreding een aanslag gekregen? Is er hierbij een verschil tussen verschillende soorten oldtimers (auto's, campers, vrachtwagens, twee- en driewielers)?

 

Antwoorden 1 en 3

De wijziging voor de vrijstelling van oldtimers in de motorrijtuigenbelastingen, de ‘oldtimermaatregel’ is aangekondigd in het Belastingplan 2014, met als invoeringsdatum 1 januari 2014. Parallel met de parlementaire behandeling moest ook de uitvoering worden geïmplementeerd. Hierbij moest rekening worden gehouden met mogelijke wijzigingen tijdens de parlementaire behandeling. De oldtimermaatregel werd materieel definitief na stemming in de Eerste Kamer op 17 december 2013. De zeer korte implementatietijd van de oldtimermaatregel heeft er toe geleid dat de uitvoering door de Belastingdienst en de voorlichting aan de belastingplichtigen onder druk is komen te staan. Zo kon de maatregel niet voor 1 januari 2014 in de systemen van de Belastingdienst worden verwerkt en konden ook acceptgiro’s niet onmiddellijk vanaf 1 januari worden verstuurd.

Ondanks de korte implementatietermijn zijn de houders van oldtimers met een leeftijd van tussen 25 jaar en 40 jaar in november en december 2013 door middel van een mailing op de hoogte gebracht van de wetswijzigingen ter zake van van de motorrijtuigenbelasting. Ook is in die periode informatie op de website van de Belastingdienst geplaatst.

 

In het weekeinde van 23 en 24 maart is de automatiseringsrelease met daarin de eerste functionaliteit voor de oldtimerregeling, succesvol geïmplementeerd. Deze functionaliteit betreft het kunnen verzenden van de uitnodigingen voor deelname aan de oldtimersovergangsregeling voor personenauto's. Deze release stond eerder ingepland voor 10 januari maar kon door instabiliteit van het automatiseringssysteem niet worden uitgevoerd.

Belastingplichtigen met een motorrijtuig waarvoor weer het volledige tarief verschuldigd is, zijn vanaf begin 2014- met ingang van het eerste tijdvak- in de heffing betrokken.Voor oldtimers die in aanmerking kwamen voor de overgangsregeling zijn de aanslagen verzonden in april 2014. De oldtimer vrachtauto’s (1.374 kentekens) hebben medio mei de aanslagen voor de overgangsregeling ontvangen. Deze aanslagen hebben betrekking op het kalenderjaar 2014. De geselecteerde kentekenhouders konden tot 1 mei in aanmerking komen voor de overgangsregeling door de betaling van het jaartarief van maximaal 120 euro. Indien zij deze rekening niet betalen gaat de Belastingdienst er van uit dat zij niet in aanmerking (willen) komen voor de overgangsregeling en betalen zij het volledige tarief.

 

Op 1 mei waren nog circa 50.000 aanslagen niet betaald. Ook na 1 mei komen nog vele betalingen binnen (800 tot 1000 per dag), waardoor besloten is nog niet te starten met het in de volledige heffing betrekken van deze voertuigen.

 

Vraag 2

Wat is nu de inwerkingtredingsdatum van de oldtimermaatregel? Geldt deze inwerkingtredingsdatum voor alle soorten oldtimers (auto's, campers, vrachtwagens, twee- en driewielers)?

 

Antwoord 2

De oldtimermaatregel is voor alle soorten motorrijtuigen in werking getreden per 1 januari 2014. De oldtimersovergangsregeling geldt alleen voor personen- en bestelauto’s op benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s. Personen- en bestelauto’s op diesel en LPG alsmede campers komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling.

 

Vraag 4

Indien niet alle belastingplichtigen met een oldtimer voor de datum van inwerkingtreding een aanslag gekregen hebben, betekent dit dat de maatregel voor hen op een later tijdstip ingaat of moeten zij met terugwerkende kracht alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode vanaf inwerkingtreding?

 

Antwoord 4

De oldtimermaatregel heeft als ingangsdatum 1 januari 2014. Belastingplichtigen die niet in aanmerking komen voor de overgangsregeling worden met terugwerkende kracht voor het volledige tarief in de reguliere heffing betrokken vanaf het eerste tijdvak in 2014.

 

Vraag 5

Zijn mensen met een diesel- of LPG-voertuig tijdig geïnformeerd over het feit dat ze motorrijtuigenbelasting moeten gaan betalen en hebben zij tijdig de mogelijkheid gehad om te schorsen? Hoeveel klachten en bezwaren heeft de Belastingdienst of de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) gehad over dit onderwerp?

 

Antwoord 5

Zoals in vraag 1 aangegeven zijn belastingplichtigen in november en december 2013 over de oldtimermaatregel geïnformeerd. Zij hebben daarmee de mogelijkheid gehad te schorsen.

Er is massaal gereageerd op en geageerd tegen de regeling. Voor velen fungeert Stichting Autobelangen als spreekbuis en deze adviseert iedereen in bezwaar te gaan. Op de site van de stichting is een bezwaarschriftengenerator beschikbaar gesteld. Tot 21 juni 2014 heeft de Belastingdienst 650 klachten tegen de regeling en 3.800 bezwaren tegen de betaling op aangifte ontvangen. Daarnaast zijn circa 11.500 brieven ontvangen met verzoeken van diverse aard. 5.300 stuks betroffen verzoeken om toepassing campertarief, 3.700 stuks betroffen verzoeken van algemene aard waaronder vragen over het uitbouwen van gasinstallaties 2.000 brieven betroffen kentekenhouders die claimen wel te voldoen aan de eisen overgangsregeling (waaronder foutieve registratie in basisregistratie bij RDW) en 300 brieven betroffen het betwisten van de houderschap. Alle correspondentie en mutaties zijn handmatig verwerkt c.q. doorgevoerd. Het aantal klachten over de uitvoering van de maatregel door de Belastingdienst zijn er hooguit tien geweest. Deze brieven- en bezwaarstroom heeft er mede toe geleid dat vanaf begin januari tot heden 17 fulltime krachten (vast en flexibel) zijn belast met dit proces.

 

Vraag 6

Vindt u de wijze waarop de RDW mensen informeert en de administratie voert over deze ingewikkelde maatregel voldoende?

 

Antwoord 6

De belastingdienst is belast met informeren en het voeren van administratie over de oldtimermaatregel. De RDW heeft hier geen rol in gehad.

 

Vraag 9

Als de maatregel momenteel zou worden ingevoerd en met de huidige gegevens de opbrengst wordt geraamd, hoeveel van de begrootte € 137 miljoen zou de oldtimermaatregel dan nog opleveren?

 

Antwoord 9

Uitgangspunt voor de raming van € 137 miljoen was de financiële onderbouwing van de opbrengst van het volledig schrappen van de vrijstelling van MRB voor oldtimers uit het Regeerakkoord (EUR 153 mln). Op basis van dit bedrag uit het Regeerakkoord zijn vervolgens de kosten van elke versoepeling berekend. Het budgettaire beslag van de uiteindelijk gekozen variant van de vrijstelling was geraamd op EUR 16 mln. per jaar.

 

Op dit moment hebben wij nog onvoldoende gegevens om de opbrengst van de oldtimermaatregel nauwkeurig te kunnen ramen of te stellen dat de opbrengst van de oldtimermaatregel afwijkt van de oorspronkelijke raming. Zo zijn de gegevens over uitbouw van LPG-installaties, export, schorsing, etc. in de afgelopen maanden nog onvoldoende bekend.

 

REACTIES

Koen Beekmann

Oftewel: ja, dat is niet zo veel maar we doen het toch

John Tetteroo

Tot zover les 1, hoe l#l ik me er onderuit?.....

 

Wim Haze

Dus alleen het afhandelen van klachten en bezwaarschriften kost al ruim 8 ton op jaarbasis uitgaande van 17fte...

TERUG NAAR PRIKBORD